Thông báo: Kết luận Giám đốc Ban Điều phối Chương trình CPRP tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 6 / 2018 của Ban Điều phối tỉnh